Algemene Voorwaarden | Body Transformers

Algemene Voorwaarden

Body Transformers

KVK: 69536406

BTW: NL241347749B01

Artikel I.

         
Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Body Transformers
Opdrachtgever: Klanten van Body Transformers die door medewerker/ster van Body Transformers behandeld/getraind worden.
Opdracht: Trainen op afspraak met Body Transformers
Lidmaatschap: Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid tot (twee)wekelijks inplannen van een opdracht.
Locatie: Body Transformers , Brusselsestraat 129b, 6211 PD Maastricht.

Artikel II. 

         
Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s).
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
Opdrachtnemer biedt gelegenheid tot behandeling op de als zodanig opgegeven locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van de locatie wordt de opdrachtgever terstond op de hoogte gesteld.

Artikel III. 

       
Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle persoonlijke informatie nodig voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel IV. 

      
Uitvoering van de opdracht
Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel V.

          
Wijzigen en Annuleren Afspraken
Opdrachtgever maakt zelf een behandelafspraak met opdrachtnemer op locatie, via de telefoon of online op de website. Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een opdracht om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
Indien de opdrachtgever verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij/zij opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen.
De opdracht kan door de opdrachtgever tot 48 uur voor de afspraak kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden . Wordt de afspraak binnen 48 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de opdracht bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel VI.

Geldigheid lidmaatschap / rittenkaart
De opdrachtgever gaat bij het afnemen van een lidmaatschap akkoord met het automatisch doorlopen van het lidmaatschap. Het is mogelijk om het lidmaatschap voor een periode van een maand tijdelijk te pauzeren.
De vergoeding voor het lidmaatschap dient middels automatische incasso te worden voldaan.
Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar na een minimale afname van twee maanden. Het opzeggen van een lidmaatschap door de opdrachtgever dient minimaal 1 maand van te voren schriftelijk of via de mail aangekondigd worden.

Artikel VII.

       
Prijzen
Weergegeven prijzen zijn inclusief belasting toegevoegde waarde.
Opdrachtnemer brengt eenmalig starterpakketkosten in rekening.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Opdrachtnemer behoudt zich ook het recht voor om in zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel VIII.

     
Betaling
De vergoeding voor het lidmaatschap dient middels automatische incasso te worden voldaan. De automatische incasso wordt in de eerste week van de maand bij de opdrachtgever geïncasseerd.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
Bij ingebrekestelling van het verschuldigde betaling voor een periode langer dan 2 weken is opdrachtnemer gerechtigd de toegang te weigeren.

Artikel IX.

    
Incasokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel X.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnamer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtgever heeft meegenomen naar de locatie.

Artikel XI.

Persoonsgegevens & privacy
De opdrachtgever voorziet opdrachtnemer vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht.
Opdrachtnemer neemt de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever op in een geautomatiseerd systeem.
Opdrachtnemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Opdrachtnemer zal gegevens van de opdrachtgever niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel XII.

          
Regels op locatie bij opdrachtnemer
Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van de opdrachtnemer.
Opdrachtgever vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere opdrachtgevers en niet naar werknemers van opdrachtnemer. Bij constatering hiervan zal opdrachtnemer de opdrachtgever verzoeken de locatie te verlaten. In dit geval is opdrachtnemer wel gerechtigd de volledige behandelprijs te innen.
Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering hiervan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierop aanspreken.
Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
Opdrachtgever dient omgekleed op het afgesproken tijdstip te verschijnen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht aan het einde van het afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.
Indien de opdrachtgever meer dan vijf minuten later op de afgesproken tijd en locatie aanwezig is mag opdrachtnemer de verloren tijd op de behandeling inkorten en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd kan opdrachtnemer de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Opdrachtgevers dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van opdrachtnemer op te volgen. Opdrachtgevers die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

Artikel XIII.

       
Verkochte producten
Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel XIV. Aansprakelijkheid & Contra indicaties

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtgever heeft meegenomen naar de studio.

Contra indicaties

Trainen door middel van EMS (electro myo stimulatie) is over het algemeen heel veilig, zeker wanneer men gezond is. Heeft de opdrachtgever echter een van de volgende condities dan kan de opdrachtgever NIET

page5image6136
trainen d.m.v. EMS:

- epileptie, en andere zware neurologische ziekten

- pacemaker

- zwangerschap

Heeft de opdrachtgever een van de volgende condities dan kan men ALLEEN MET (SCHRIFTELIJKE) TOESTEMMING VAN DE BEHANDELEND SPECIALIST trainen d.m.v. EMS:

- diabetus mellitus
- tuberculose
- verstoorde bloedstollingziekten
- hart- en vaat ziekten
- ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriele- infecties

BOEK EEN TRAINING

Bijvoorbeeld: 2024-07-17
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.